ELOVISUAL

Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä
Elovisual
Y-tunnus: 2756896-6

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:
Elovisual / Anne Kleemola Koskitie 22 B 21 90500 Oulu anne@elovisual.fi

2. Rekisteröidyt
Asiakkaat

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus
Rekisterin pitämisen peruste:

• Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella
• Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella (esim. messuilla kerätty potentiaalilista, lomakkeelle kysytty lupa markkinointiin)
Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:
• Asiakassuhteen hoitaminen
• Palveluistani kertominen

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot
Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot
• Yritys
• Kontaktihenkilön nimi
• Osoite
• Sähköposti
• Puhelinnumero

Asiakastiedot
• tiedot ostetuista palveluista

5. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä sähköpostilla osoitteeseen anne@elovisual.fi

• Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamani henkilötiedot.
• Oikeus tietojen oikaisemiseen Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.
• Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.
• Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.
• Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelen poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistan tiedot tai ilmoitan perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.
On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.
• Suostumuksen peruuttaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.
• Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.
• Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:
• asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä
• asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin Elovisualin ulkopuolelle. Luovutan joitakin tietoja esim. Webhotelleille, jos se on palvelun kannalta pakollista. Nämä yritykset, esim. Zoner Oy, ovat sitoutuneet noudattamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.

8. Käsittelyn kesto
Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa.

9. Henkilötietojen käsittelijät
Asiakasrekisteriä käsittelee vain Elovisualin yrittäjä. Voin myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaan sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
En käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.